Õppe- kasvatustöö

Vändra Lasteaed asub Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas, Vändra  alevis.

Lasteaed on avatud 7.00 – 18.30.

Vändra Lasteaed on 10-rühmaline lasteaed, mis tegutseb kahes majas. Lasteaias on kolm sõimerühma 7 aiarühma ja tasandusrühm, kus töötavad eripedagoogilise täiendõppe läbinud õpetajad, logopeed ning kaks õpetaja abi.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

Missioon – Oleme jätkusuutliku, motiveeriva õpi- ja mängukeskkonnaga lasteaed, kes toetab iseendaga toimetuleva isiksuse kujunemist.

Visioon– Vändra Lasteaed loob igale lapsele koostöös lapsevanemate ja huvigruppidega võimalused kvaliteetse alushariduse omandamiseks, kujundades selliseid teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid, mis võimaldavad lastel jätkata haridusteed iseseisva ja vastutustundliku ühiskonna liikmena.

Vändra Lasteaia personal ja lapsevanemad peavad igapäeva töös ja suhetes oluliseks järgmisi väärtusi:

KOOSTÖÖ – positiivne, arvestav ja eelarvamustevaba suhtumine ning suhtlemine, sõbralikkus, vastutulelikkus ja viisakus laste, lastevanemate, koostööpartnerite ning kolleegide suhtes, otsustamine konsensuse saavutamise kaudu

PROFESSIONAALSUS – tulemustele ja kvaliteedile orienteeritus, tegutsemine eesmärgi nimel, asjade lõpuleviimine, elukestev õppimine- tahe õppida, initsiatiiv teha rohkem ja paremini kui nõutakse.

AUSUS –  asjadest rääkimine nii nagu on, vigade, nõrkuste tunnistamine, nendest õppimine ning  uute eesmärkide seadmine

HOOLIVUS – arvestamine ja tolerantsus huvigruppide vahel, valmidus muutuda, uute ideede pakkumine ning rakendamine, oma kogemuste jagamine ja teiste kogemustest õppimine.

SÕBRALIKKUS– head suhted, positiivne häälestatus, motiveeriv eeskuju

Õppeaasta üldeesmärk püstitatakse ja kinnitatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Üldeesmärk viiakse ellu läbi lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse, arvestades laste üldoskusi, huvisid ja ühiskonna mõjutusi.

Lasteaia ürituste plaan koostatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Lasteaia ürituste plaani koostamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest ja rahvuslikest tähtpäevadest.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koostab rühmameeskond kuuplaani lähtudes lasteaia õppekavast ja rühma tegevuskavast.

Rühma kuuplaan on lapsevanemale nähtav keskkonnas eliis .
Muusikategevusi viivad läbi lasteaia muusikaõpetajad, kes viivad läbi ka sõimerühma laste liikumistegevusi. Liikumistegevusi alates 3-ndast eluaastast viib läbi liikumisõpetaja. Lasteaial on  tervisedendaja, kelle eestvedamisel toimub tervisedenduslik töö. Ajaliselt on ära määratud muusika- ja liikumistegevuste algused. Teisi õppetegevusi võib õpetaja alustada vastavalt oma rühma tegemistele. Õpetajal on õigus varieerida oma tegevuste liike sõltuvalt teemast, huvist, saadaolevast materjalist ja võimalustest.

Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, kuhu kuuluvad erineva valdkonna töötajad, kes teevad kaks korda aastas tööplaani, mis sisaldab tervist edendavaid tegevusi nii lastele kui personalile.

Lasteaias on moodustatud nõustamise tugigrupp, kuhu kuuluvad juhtkond ja erialaspetsialistid, kes tegelevad individuaalsete juhtumitega rühma meeskonna poolt märgatud probleemi puhul. Vastavalt vajadusele kaasatakse teisi spetsialiste väljaspool asutust (Pärnu Rajaleidjast, vallavalitsusest jms) .

Vändra Lasteaed juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

VÄNDRA LASTEAIA  ÕPPEKAVA ON ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS PABERKANDJAL LASTEAIAS . LAPSEVANEMAL VÕIMALUS KOHAPEAL LUGEDA.bottom