Õppe- kasvatustöö

Vändra Lasteaed asub Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas.

Rukkilille ja Mürakaru majad on avatud 7.00 – 18.30, Vihtra maja 7.00- 18.00

Vändra Lasteaed on 11-rühmaline lasteaed, mis tegutseb kolmes majas. Lasteaias on kolm sõimerühma, 6 aiarühma, üks liitrühm, mis tegutseb Vihtra majas ning tasandusrühm, kus töötavad eripedagoogilise täiendõppe läbinud õpetajad, logopeed, abiõpetaja ning õpetaja abi. 

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

Missioon – Oleme jätkusuutliku, motiveeriva õpi- ja mängukeskkonnaga lasteaed, kes toetab iseendaga toimetuleva isiksuse kujunemist.

Visioon– Vändra Lasteaed loob igale lapsele koostöös lapsevanemate ja huvigruppidega võimalused kvaliteetse alushariduse omandamiseks, kujundades selliseid teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid, mis võimaldavad lastel jätkata haridusteed iseseisva ja vastutustundliku ühiskonna liikmena.

Vändra Lasteaia personal ja lapsevanemad peavad igapäeva töös ja suhetes oluliseks järgmisi väärtusi:

KOOSTÖÖ – EELARVAMUSTE VABA, ÕIGUS OMA ARVAMUSELE, KESKENDUMINE POSITIIVSELE, ÜKSTEISEGA ARVESTAMINE, ÜKSMEELE SAAVUTAMINE, VÕIMETEKOHANE PANUSTAMINE, KAASAMINE, LAHENDUSTELE KESKENDUMINE

PROFESSIONAALSUS – HARIDUS, HARITUS, OSKUS OLUKORDI LAHENDADA, NÕUSTAMINE, ENESETÄIENDAMINE, KOOSTÖÖ, POSITIIVSUS, MITMEKÜLGSUS, UUENDUSTEGA KAASAMINEMINE, OSKUS ENNAST AIDATA JA ABI VASTU VÕTTA, MEISTERLIKKUS

AUSUS – ISEENDA VASTU AUS (ENDA VIGADE TUNNISTAMINE), AUS TEISTE VASTu, ENESEANALÜÜS, TÕE MÄRKAMINE JA TUNNUSTAMINE, JULGUS ÕIGEST KÄITUDA (SÜDAMETUNNISTUS, MINU VÄÄRTUSED), SÕNADE JA TEGUDE ÜHTSUS, JULGUS TÕTT ÖELDA, SIIRUS

HOOLIVUS – ERINEVUSTE MÕISTMINE, TEISTEGA ARVESTAMINE, OSKUS KUULATA, KESKKONNA SÄÄSTLIKUS (OLEN OSA MAAILMAST), ABIVALMIDUS, TUNNUSTAMINE, MÄRKAMINE, EMPAATIA, VASTUTULELIKKUS, TEADMISTE JAGAMINE, KAASAMINE

SÕBRALIKKUS– KÄITUN TEISTEGA NII NAGU SOOVIN, ET MINUGA KÄITUTAKSE, SUHETE HOIDMINE, OSKUS OLLA TÄNULIK, POSITIIVNE HOIAK, MEELESTATUS

Õppeaasta üldeesmärk püstitatakse ja kinnitatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Üldeesmärk viiakse ellu läbi lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse, arvestades laste üldoskusi, huvisid ja ühiskonna mõjutusi.

Lasteaia ürituste plaan koostatakse iga aasta augustikuus pedagoogilise nõukogu poolt. Lasteaia ürituste plaani koostamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest ja rahvuslikest tähtpäevadest.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koostab rühmameeskond kuuplaani lähtudes lasteaia õppekavast ja rühma tegevuskavast.

Rühma kuuplaan on lapsevanemale nähtav keskkonnas ELIIS.
Muusikategevusi viivad läbi lasteaia muusikaõpetajad, kes viivad läbi ka sõimerühma laste liikumistegevusi. Liikumistegevusi alates 3-ndast eluaastast viib läbi liikumisõpetaja. Lasteaial on  tervisedendaja, kelle eestvedamisel toimub tervisedenduslik töö. Ajaliselt on ära määratud muusika- ja liikumistegevuste algused. Teisi õppetegevusi võib õpetaja alustada vastavalt oma rühma tegemistele. Õpetajal on õigus varieerida oma tegevuste liike sõltuvalt teemast, huvist, saadaolevast materjalist ja võimalustest.

Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond, kuhu kuuluvad erineva valdkonna töötajad, kes teevad kaks korda aastas tööplaani, mis sisaldab tervist edendavaid tegevusi nii lastele kui personalile.

Lasteaias on moodustatud nõustamise tugigrupp, kuhu kuuluvad juhtkond ja erialaspetsialistid, kes tegelevad individuaalsete juhtumitega rühma meeskonna poolt märgatud probleemi puhul. Vastavalt vajadusele kaasatakse teisi spetsialiste väljaspool asutust (Pärnu Rajaleidjast, vallavalitsusest jms). Arengulise erivajadusega lapsi toetab vajadusel eripedagoogi assistent.

Vändra Lasteaed juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

VÄNDRA LASTEAIA  ÕPPEKAVA ON ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS PABERKANDJAL LASTEAIAS . LAPSEVANEMAL VÕIMALUS KOHAPEAL LUGEDA.