Lasteaia osalustasu ja toidupäeva maksumus

Toidupäeva maksumus 2,50 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda.

Alus: Vändra Lasteaia hoolekogu 31.08.2022 protokoll nr 6, päevakorrapunkt nr 1.

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

Alates 01.01.2024 on lapsevanema poolt kaetava osa määr 49 eurot kuus.

Kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald, siis on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 37 eurot kuus, kolmas ning kõik järgnevad lapsed  on vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/423032021017?leiaKehtiv